Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

bezpecny-nakup-mini-(1).jpg
 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode https://shop.emos.sk. Podmienky bližšie spresňujú práva a povinnosti medzi predávajúcim, v tomto prípade spoločnosťou EMOS SK s.r.o  a kupujúcim/ spotrebiteľom.

1. Kontaktné údaje predávajúceho


Názov: EMOS SK s.r.o.

Adresa: Hlinická 409/22, 014 01 Bytča

IČO: 36392961

DIČ: 2020104834

IČ DPH: SK2020104834

Zapísaná v obchodnom registri  OS v Žiline 12308/L

Číslo bankového účtu:  SK76 8130 0000 0021 1197 0009
 

Kontaktná osoba: Lukáš Novák

Kontaktný telefón: +421 41 509 16 12

Kontaktný e-mail: eshop@emos.sk

Prevádzková doba: 7,30 – 15,30 hod.
 

2. Informácie o tovare a cene

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou očividnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.
 
Podmienkou pre objednávanie tovaru pomocou e-shopu je poskytnutie presnej adresy dodania a kontaktných údajov (email + telefón). Na email Vás budeme informovať o Vašej objednávke a telefónne číslo použijeme v prípade, že Vás prepravná spoločnosť nezastihne na uvedenej adrese v deň predania zásielky. Registrovaní užívatelia majú naviac možnosť opakovaného prístupu ku svojím objednávkam a môžu získať informácie o novinkách, akciách a súťažiach.
 
Kupujúci dostane tovar za cenu, ktorá bola platná v čase objednania.
 
Pri vybraných položkách sú ceny konečné bez možnosti uplatnenia ďalších zliav, a to aj v prípade, že kupujúci bude chcieť uplatniť zľavový kupón. Zoznam položiek, kde nie je možné uplatniť ďalšie zľavy, sa môže meniť. Informáciu, či je na vybranú položku možné kupón uplatniť, nájde kupujúci vždy v nákupnom košíku. Jednotlivé zľavy nie je možné sčítavať. Vždy je možné uplatniť len jeden zľavový kód alebo jednu zľavovú akciu.
Akciové ceny platia do vypredania zásob, prípadne po dobu časovo určenú a výlučne pri uvedení počtu kusov akciového tovaru.

3. Platobné podmienky

Akceptujeme nasledujúce formy úhrady:
 
DOBIERKA: Úhrada za objednaný tovar sa vykonáva v hotovosti priamo prepravnej spoločnosti pri prevzatí tovaru zákazníkom. Kupujúcemu nie je účtovaný poplatok za dobierku, platí len dopravné. Zaplatiť môžete prepravcovi hotovosťou alebo platobnou kartou.
 
PREVODOM (okamžitý prevod):  pri voľbe prevodom na účet (okamžitý prevod) bude zákazník automaticky presmerovaný na platobnú bránu a do internetového bankovníctva svojej banky, kde bežným spôsobnom zadá platobný príkaz. Tovar začneme pripravovať hneď po obdržaní potvrdenia o úhrade. Pri prevzatí tovaru, zákazník viac nič neplatí.
 
Spolu s tovarom dostane zákazník daňový doklad (faktúru). Súčasťou objednaného tovaru je aj návod na použitie, pokiaľ si to vyžaduje charakter tovaru.
 
Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dojednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.
 
Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.
 
Tovar zostáva až do prevzatia majetkom predávajúceho. Nebezpečenstvo poškodenia veci prechádza na kupujúceho prevzatím tohto tovaru.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude zákazníkovi  doručený do 48 hodín (dvoch pracovných dní) od doručenia objednávky, ak nie je u jednotlivého tovaru uvedená iná dodacia lehota. Podmienkou je doručenie a vyfakturovanie objednávky do 13:30hod. Tovar môže byť spotrebiteľovi doručený aj v lehote kratšej ako 48 hodín, toto doručenie je však závislé na vyťaženosti skladov.
 
Doručenie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci odošle tovar najneskôr do druhého dňa.
 
Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
 
Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.
 
Ak dodaný tovar nemá vlastnosti zhodné s popisom predávajúceho (rozpor so zmluvou), náklady na vrátenie tovaru a dodanie objednaného tovaru ako aj všetky ďalšie účelne vynaložené náklady kupujúceho znáša predávajúci. Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme akým spôsobom môže kupujúci svoje právo z chybného plnenia uplatniť.
 
Výška poštovného sa líši podľa hodnoty objednávky objednaného tovaru:
1. hodnota objednávky: 0 € - 22,89 € (po všetkých zľavách) - cena poštovného 4,75 €
2. hodnota objednávky: 22,90 € - 38,99 € (po všetkých zľavách) - cena poštovného 2,90 €
3. hodnota objednávky: nad 39,00 € (po všetkých zľavách) – cena poštovného ZADARMO
 
Informácie o priebehu spracovania objednávky získa kupujúci na telefónnom čísle +421 41 50 16 12 a to každý pracovný deň v čase od 7:30 do 15:30 hod.
 
Objednávky prijímame len v rámci územia SR. Zákazníkom z ČR, Poľska, Maďarska a Slovinska odporúčame obrátiť sa na naše pobočky v týchto krajinách.
 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bezodkladne oznámiť emailom na adresu emos@emos.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, emailom, alebo poštou predávajúcemu. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len ak zákazník preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

5. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy  a poskytnutí služby, na základe zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Uvedená lehota slúži na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.
 
Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.
 
V prípade odstúpenia od zmluvy, bude spotrebiteľ znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 
Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14-dňovej lehote (adresa: EMOS SK s.r.o., Hlinická 409/22, 014 01 Bytča, tel. +421 41 509 16 21, e-mail: emos@emos.sk). Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/ predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.
 
Tovar je potrebné odoslať najneskôr do 14 dní od odoslania odstúpenia od zmluvy, alebo spoločne s odstúpením od zmluvy. Do zásielky k tovaru je potrebné pridať sprievodný list (ten môže byť zhodný s odstúpením od kúpnej zmluvy zaslaným napr. emailom) a kópiu faktúry. Odporúčame zásielku poistiť proti prípadnému poškodeniu či strate pri preprave. Neposielajte, prosím, zásielku na dobierku. Takéto zásielky nebudú prevzaté.
 
Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal alebo prevodom na bankový účet kupujúceho. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 
Kupujúci si je vedomý skutočnosti, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.
 
Vzor pre odstúpenie od zmluvy je dostupný TU.

6.  Práva a povinnosti z chybného plnenia

Kvalita pri prevzatí
 
Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá objednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o závady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
 
Kupujúci môže uplatniť u predávajúceho najneskôr do dvoch rokov (24 mesiacov) od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie závady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe závady neúmerné (najmä ak nemožno závadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez závady alebo nových komponentov bez tejto závady, ak sa závada týka len tejto súčasti.
 
Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 
Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.
 
Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
 
Pri predávaní použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebovania. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.
 
Zákonné práva z vád
 
Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24-mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.
 
V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):
 
• odstránenie závady dodaním novej veci bez poškodenia alebo dodaním chýbajúcej veci;
 
• bezplatné odstránenie závady opravou;
 
• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
 
• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.
 
Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 
Pri poškodení, ktoré znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o závadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie závady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 
Predávajúci nezodpovedá za závady vzniknuté bežným opotrebovaním alebo nedodržaním návodu na použitie.

7. Záručné podmienky a vybavenie reklamácie

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.
 
Na tovar poskytujeme 24-mesačnú záručnú dobu odo dňa prevzatia zásielky zákazníkom. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. Pre reklamáciu môžete využiť reklamačný list. Na stiahnutie tu.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení závady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení závady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu závady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

V prípade, že kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je v prípade potreby povinný poskytnúť súčinnosť pri preukázaní pôvodu zakúpeného tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/ doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia závady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

V prípade, že kupujúci nezvolí svoje právo a neurčí akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov. Ak takýto tovar nemá predávajúci k dispozícii, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadaviek emailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

8. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim EMOS SK s.r.o je Slovenská obchodná inšpekcia SOI, ktorú je možné kontaktovať na adrese: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Pošt. priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronickou formou na ars@soi.sk.
 
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov predstavuje len jeden zo spôsobov mimosúdneho riešenia sporov, ktorý môžu spotrebitelia využiť pri riešení svojho sporu s predávajúcim.
 
Spotrebitelia majú aj naďalej možnosť riešiť spor v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo pomocou mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje o zákazníkovi sú chránené pred zneužitím a sú určené výhradne pre komunikáciu predávajúceho a zákazníka pri vybavovaní zákazky. V prípade súhlasu zákazníka mu môže spoločnosť EMOS SK s.r.o zasielať informácie o novinkách, akciové ponuky a pod. V prípade, že zákazník nebude chcieť uvedené informácie dostávať, môže sa sám odhlásiť na nasledujúcej emailovej adrese eshop@emos.sk.
 
Predávajúci sa zaväzuje, že získané osobné údaje o spotrebiteľovi ako aj ostatné informácie o spotrebiteľovi neposkytne tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, ktoré sú poskytnuté prepravcovi.

10. Odborné poradenstvo

Spoločnosť EMOS SK pravidelne kontroluje a aktualizuje informácie na e-shope. Aj napriek tomu môže dochádzať k tomu, že niektoré informácie, predovšetkým pri produktoch, nie sú uvedené správne. Príčinou môže byť tlačová chyba, mylné informácie od dodávateľa alebo výrobcu. Za tieto chyby sa vopred ospravedlňujeme a uvítame, keď nás o nich budete informovať.
 
Fotky výrobkov uvedené v internetovom obchode sú len ilustračné. Vo väčšine prípadov sa fotografie výrobkov zhodujú so skutočnosťou. Niektoré produkty sa však stále vyvíjajú a menia a preto sa dostupné fotografie výrobkov môžu líšiť od skutočnosti (napr. v dizajne).
 
Pri zakúpení produktu vždy čítajte dôsledne návod k výrobku. Predávajúci sprístupňuje návody na použitie v elektronickej podobe pred uzavretím zmluvy, najmä pri veľkých spotrebičoch, spotrebnej elektronike a ďalšieho tovaru v cene nad 110 €, kde je to účelné a vhodné pre rozhodnutie kupujúceho o kúpe.
 
Vyhlásenie o zhode k jednotlivým výrobkom zasielame len na vyžiadanie.
 
V prípade akejkoľvek technickej otázky k tovaru Vám radi poradíme. K urýchleniu a uľahčeniu vybavenia Vašej otázky uvádzajte, prosím, "číslo tovaru"  alebo "všeobecné číslo tovaru" konkrétneho výrobku. S vašimi otázkami nás kontaktujte na emos@emos.sk.
 
Spoločnosť EMOS SK si vyhradzuje právo na zmenu informácií a technických parametrov na tomto e-shope.
 

 

Technik pre videotelefóny ....

videotelefóny, audiotelefón, monitorovacia technika, zabezpečovacia technika, repase batérií
Marián Brandejs
tel.: +421 41 509 16 27 (7:00 - 15:45)

Technik pre videotelefóny ...

videotelefóny, audiotelefóny, monitorovacia technika, zabezpečovacia technika
Petr Štěpánek
+420 581 261 203 (7:00 - 15:45)

Technik pre žiarovky

svetelné zdroje, LED žiarovky, úsporné žiarovky
Rudolf Křížek
+420 581 261 130 (7:00 - 15:45)

Technik pre svetlá ...

LED svetlá a panely, reflektory
František Řihošek
+420 581 261 202 (7:00 - 15:45)

Technik pre lampy a Vianoce

vianočné reťaze a osvetlenie
Jiří Gadlena
+420 581 261 278 (7:00 - 15:45)

Technik pre kábely, svietidla ...

predlžovacie prívody, adaptéry, časovače, svietidlá, flexo šnúry, olovené akumulátory, elektroinštalačný materiál
Jaroslav Tlusťák
+420 581 261 208 (7:00 - 15:45)

Technik pre antény, VF techniku ...

satelitná technológia, antény, RF technológia, káble, izolačné pásky
Petr Veselý
+420 581 261 172 (7:00 - 15:45)

Technik pre meteostanice, zvonky ...

meteostanice, teplomery, budíky, zvončeky, meracie prístroje, termostaty, konektory, účastnícke káble, AV káble
Jan Čagánek
+420 581 261 206 (7:00 - 15:45)

Technik pre batérie, powerbanky ...

batérie, nabíjačky batérií, powerbanky
Josef Zavřel
+420 581 261 219 (7:00 - 15:45)

Technik pre zdroje, ovládače

USB a napájacie zdroje, čistiaci program, TV držiaky, meniče napätia, OFA ovládače
Marek Bernát
+420 581 261 164 (7:00 - 15:45)

Technik pre repase batérií ...

repase batérií, náhradné akumulátory do náradia
Pavel Nohejl
+420 581 261 234 (7:00 - 15:45)
spoľahlivo a rýchlo doručený tovar
14.12.2017
Tovar mi bol doručený včas a presne podľa objednávky.
13.12.2017
Najprv sa im "stratila" moje objednávka, po 10 dňoch ma uistili, že na druhý deň budem mať tovar doma, na druhý deň mi volal kuriér, dohodli sme sa na presnom čase a odvtedy je "nezvestný"... Po 12 dňoch stále nemám doručený tovar. Dúfam, že toto nie je norma, ale len jedna výnimka, ale stala sa... Prajem všetko dobré do života všetkým!
Tomáš
12.10.2017
Prvý nákup ťažko hodnotiť, ale bolo to v poriadku.
Norbi
5.10.2017
0 Produkty na porovnanie Porovnať

Tovar bol pridaný do košíka

Otázka na technika
Strážny pes

Upozorniť pri:

  EUR

Objednať neskôr

Pri kliknutí na odkaz nižšie sa vám zobrazí obsah košíka so všetkými položkami, ktoré máte v košíku vložené.

shop.emos.cz/kosik

Prajete si tento odkaz poslať na váš e-mail?